11 października 2019

Zakażenie wirusem HCV- ugoda sądowa

Dnia 11 października 2019 r. przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, po kilku miesiącach od wszczęcia postępowania sądowego, poszkodowana pacjentka reprezentowana przez kancelarię BFP zawarła z ubezpieczycielem szpitala, w którym została zakażona wirusem HCV, ugodę sądową.
Na mocy ugody sądowej poszkodowana pacjentka otrzymała 80.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu i rozstrój zdrowia spowodowany zakażeniem, a także za naruszenie praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

Powódka była jedną z pacjentek Oddziału Hematologicznego pozwanego szpitala, gdzie poddawana była cyklicznie terapii onkologicznej. Zakażenie powódki wirusem HCV nastąpiło w szczególnie trudnym dla powódki okresie i uniemożliwiło wdrożenie dalszej terapii – komórkami macierzystymi, co pozwoliłoby na całkowite wyleczenie choroby zasadniczej.

Poszkodowana pacjentka w procesie sądowym przedłożyła wynik postępowania epidemiologicznego przeprowadzonego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Sączu w Oddziale Hematologii pozwanego szpitala w związku z wykrytym w tym oddziale ogniskiem zakażeń. Wynik postępowania był jednoznacznie niekorzystny dla szpitala. W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowym Sączu z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością do zakażenia powódki doszło podczas wykonywania przez personel pozwanego szpitala czynności związanych z zakładanymi pacjentom cewnikami naczyniowymi.

Sprawę prowadziły mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Iwona Świętek-Wołosiuk


Inne wygrane sprawy