22 kwietnia 2020

Korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego - niedotlenienie wewnątrzmaciczne, błąd okołoporodowy

Na skutek błędnie prowadzonego porodu, podczas którego doszło do ciężkiego niedotlenienia wewnątrzmacicznego, 5 letni dziś powód jest czterokończynowo porażony. Stan ten niestety jest trwały i nieodwracalny, nie rokujący poprawy pomimo intensywnego leczenia i rehabilitacji.
Kancelaria BFP, działając w imieniu małoletniego powoda, wniosła apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.12.2019 roku, domagając się przede wszystkim zasądzenia wyższej kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, jak również poprawienia pomyłki w zakresie wyrzeczenia o rencie już uiszczonej na rzecz powoda. W efekcie tej apelacji, wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, Wydział I Cywilny, uwzględniając apelację w znacznej części, zasądził na rzecz powoda dalsze 300.000,00 zł tytułem zadoścuczynienia; łącznie zatem powód otrzymał zadośćuczynienie za krzywdę w wysokości 1.000.000,00 zł. Ponadto, uwzględniono wniosek o zmianę zaskarżonego orzeczenia w zakresie mylnego oznaczenia okresu za który renta została na rzecz powoda uiszczona.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy