27 stycznia 2021

Wrongful birth - wysokie zadośćuczynienie dla rodziców

W dniu 27 stycznia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie, została zawarta ugoda, na mocy której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego wypłacił na rzecz naszych Klientów 120.000 zł zadośćuczynienia.
Powodowie domagali się zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z naruszeniem ich dóbr osobistych, a dodatkowo Powódka także zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku naruszeniem jej praw pacjenta.

Roszczenia powstały w następstwie błędu diagnostycznego polegającego na nierozpoznaniu przez lekarza w okresie prowadzenia ciąży Powódki wad płodu podczas badań USG, a także braku prawidłowej interpretacji wykonanych w czasie ciąży badań. W konsekwencji tego błędu lekarskiego na świat przyszło dziecko z licznymi i ciężkimi wadami płodowymi.

W trakcie hospitalizacji, z uwagi na późne rozpoznanie ciąży powikłanej wielowodziem i wielowadziem płodu, pacjentkę zakwalifikowano do porodu operacyjnego. Poród odbył się w trybie planowanym, w pełnej obstawie lekarskiej oddziału neonatologicznego. Dziecko urodziło się z bardzo poważnymi wadami i zaraz po porodzie musiało zostać poddane kilku operacjom. Niestety później możliwa było już tylko opieka paliatywna. Z uwagi na stan zdrowia dziecka wymagający doświadczenia w sprawowaniu opieki, zostało ono przekazane do specjalistycznej placówki. Po 11 tygodniach od urodzenia zmarło.

Postępowanie w sądzie trwało ponad 1,5 roku, jednak w efekcie negocjacji przeprowadzonych przez naszą kancelarię, w sprawie ostatecznie doszło do zawarcia ugody. Matka dziecka otrzymała zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych (prawa do samostanowienia) oraz zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w związku z zawinionym naruszeniem jej praw pacjenta, a ojcu przyznano zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w związku z naruszeniem jego dóbr osobistych.

Sprawę prowadziła mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Michał Krzanowski, przy wydatnym wsparciu Pani Danuty Szeląg.

Inne wygrane sprawy