15 października 2021

250.000 zł zadośćuczynienia za utratę macicy oraz 50.000 zł za naruszenie praw pacjenta

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 15 października 2021 r. wyrok, w którym uwzględnił apelację klientki kancelarii BFP i podniósł kwoty zasądzone wcześniej na jej rzecz przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
U powódki na skutek zaniechania kontrolnej diagnostyki cytologicznej w pozwanej placówce medycznej doszło do rozwoju raka szyjki macicy i w konsekwencji do utraty macicy oraz obciążającego leczenia uzupełniającego w postaci radioterapii i chemioterapii.

W postępowaniu przed Sądem Okręgowym biegły sądowy z zakresu ginekologii potwierdził w sprawie, że gdyby wykonano prawidłowo u powódki badania cytologiczne, to z dużym prawdopodobieństwem można było wykryć chorobę powódki ponad rok wcześniej, na etapie przednowotworowym. Powódka nie musiałaby być wtedy poddana radykalnemu zabiegowi i mogłaby zachować macicę, jak również nie byłaby konieczna uzupełniająca terapia onkologiczna.

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powódki od pozwanej placówki i jej ubezpieczyciela kwotę 200.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w postaci doprowadzenia do rozwoju choroby nowotworowej oraz utraty macicy, przez co powódka nie może już mieć własnych dzieci. Sąd Apelacyjny zwiększył tę kwotę o 50.000 złotych podkreślając młody wiek powódki oraz znaczny stres związany z obawą o swoje życie i ewentualny nawrót choroby nowotworowej.

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w zakresie zasądzonego na rzecz powódki zadośćuczynienia za naruszenie praw powódki jako pacjenta w kwocie 50.000 złotych, tj. prawa do świadczeń medycznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną oraz świadczeń udzielanych z należytą starannością.

Niezależnie od powyższego Sąd Apelacyjny zasądził dodatkowe odsetki za opóźnienie od wszystkich zasądzonych dla powódki kwot za czas procesu, zmieniając tym samym wyrok Sądu I instancji, który roszczenie o odsetki uwzględnił od daty wydanego przez ten sąd wyroku.

Wyrok jest prawomocny.

Klientkę kancelarii reprezentowały mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Anna Miśtal-Kluś.

Inne wygrane sprawy