27 grudnia 2022

Ugoda po mediacjach ws. poparzenia w trakcie operacji estetycznej

W listopadzie br. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził ugodę zawartą przez kancelarię BFP w imieniu jednej z naszych klientek z placówką medycyny estetycznej oraz jej ubezpieczycielem. Podstawą zawarcia ugody były błędy popełnione w trakcie przygotowania zabiegu chirurgii estetycznej.
W związku z brakiem należytej staranności, na początkowym etapie operacji doszło do pożaru stołu operacyjnego, co skutkowało znacznym poparzeniem ciała pacjentki. Pomimo wdrożonego intensywnego leczenia oraz rehabilitacji, poszkodowana po upływie ponad 3 lat od zdarzenia w dalszym ciągu nie odzyskała w całości swojego wyglądu sprzed wypadku.

Zainteresowane podmioty liczyły na polubowne rozwiązanie sporu jeszcze na etapie przedsądowym, jednak stanowiska obu stron były na tyle odmienne, iż nie doszło do porozumienia przed wniesieniem pozwu.

Po wszczęciu postępowania sądowego i wymianie pism między stronami, Sąd skierował sprawę do mediacji. W trakcie kolejnych spotkań z udziałem mediatora, uczestnicy postępowania wypracowali treść ugody zadowalającą wszystkie strony postępowania. Na podstawie zawartego porozumienia poszkodowana otrzyma kwotę ponad 330 tys. zł tytułem rekompensaty za doznane szkody, co stanowić będzie uzupełnienie już wcześniej wypłaconej na jej rzecz kwoty ponad 80 tys. zł tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Ponadto poszkodowanej w ramach ugody pacjentce zostało zagwarantowane kontynuowanie nieodpłatnego leczenia naprawczego, celem usunięcia skutków zdarzenia niepożądanego, jak również zwrot kosztów postępowania oraz zastępstwa procesowego.

Poszkodowaną w procesie dochodzenia roszczeń reprezentowali mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy