26 czerwca 2023

Rekompensata za błędne przeprowadzenie operacji ACL

W bieżącym tygodniu w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym w Krakowie, uznający roszczenia poszkodowanej pacjentki niemal w całości za zasadne.
Podstawą zasądzenia był wadliwie przeprowadzony proces leczenia stawu kolanowego pacjentki. Poszkodowana zgłosiła się do szpitala, celem przeprowadzenia operacji przeszczepu ACL (więzadła krzyżowego przedniego). W trakcie zabiegu doszło jednak do osadzenia zbyt głęboko śruby, na której utrzymywał się przeszczep - fragment wspomnianej śruby wystawał w świetle stawu kolanowego, co skutkowało konfliktem w stawie i dolegliwościami bólowymi u pacjentki oraz znacznym obniżeniem sprawności kolana. Zgłaszane przez pacjentkę dolegliwości nie spotkały się z odpowiednią reakcją personelu medycznego podczas konsultacji pooperacyjnych. Gdy poszkodowana z własnej inicjatywy wykonała badania obrazowe, które jednoznacznie potwierdziły błędne osadzenie śruby, to również wówczas nie wdrożono potrzebnego leczenia naprawczego, a jedynie zalecono pacjentce kontynuowanie rehabilitacji (która nie mogła przynieść spodziewanego rezultatu, bowiem problem był natury mechanicznej, nie fizjologicznej). Po upływie kolejnych miesięcy, w czasie których nie doszło do poprawy stanu zdrowia, pacjentka skonsultowała się z innymi lekarzami, którzy zalecili jej pilną operację naprawczą. Pacjentka poddała się takiemu zabiegowi, jednak konieczne było wówczas usunięcie przeszczepionego więzadła ACL, wobec jego znacznego stopnia zniszczenia w wyniku utrzymującego się konfliktu ze śrubą.

W związku z uzasadnionym poczuciem poszkodowania przez szpital, w którym odbyła się pierwsza operacja, pacjentka przeprowadziła z udziałem naszej kancelarii postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, które wykazało wadliwy przebieg leczenia poszkodowanej. Po zakończonym postępowaniu, ubezpieczyciel szpitala wypłacił pewną niesporną kwotę na rzecz pacjentki, odmawiając wypłaty w pełnej wysokości. Z tego też względu koniecznym było skierowanie sprawy do Sądu.

Uznając, że w sprawie doszło do popełnienia błędu medycznego i wyrządzenia powódce szkody, Sąd przyjął, że zasadnym zadośćuczynieniem w niniejszym przypadku jest kwota 90.000,00 zł tytułem szkody na osobie oraz kwota 10.000,00 zł z tytułu naruszenia praw pacjenta i takie też kwoty zasądził, pomniejszając je o kwoty wypłacone przez ubezpieczyciela przedprocesowo, czyli odpowiednio o kwoty 24.000.00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 2.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta. Sąd zaznaczył przy tym w ustnym uzasadnieniu, że szkoda pacjentki jest trwała, a dolegliwości bólowe doznawane przez poszkodowaną były znaczne i wynikały wprost z błędów popełnionych przez personel medyczny. Dodatkowo Sąd uznał za zasadne w całości dochodzone odszkodowanie. Ponadto zasądzono na rzecz powódki odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od momentu wezwania szpitala i jego ubezpieczyciela do dnia zapłaty, czyli za cały okres trwania procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Poszkodowaną w procesie dochodzenia roszczeń reprezentowali mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąs Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

22.09.2023

Zadośćuczynienie dla rodziny za śmierć pacjenta

Po 200 000 zł zadośćuczynienia dla żony i dziecka zmarłego oraz 160 000 zł dla drugiego z dzieci, a także..

23.08.2023

Ponad pół miliona – wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu pośladkowego

W dniu 16 sierpnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta,..

08.08.2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej..

07.07.2023

Ciało obce wykryte po latach

Sprawa dotyczyła pozostawionego w jamie brzusznej powódki „ciała obcego”, które z upływem lat doprowadziło..

28.04.2023

Utrata szans na wyleczenie – błędne badanie TK

W bieżącym tygodniu doszło do wydania wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie jednego z naszych..

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąs Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

22.09.2023

Zadośćuczynienie dla rodziny za śmierć pacjenta

Po 200 000 zł zadośćuczynienia dla żony i dziecka zmarłego oraz 160 000 zł dla drugiego z dzieci, a także..

23.08.2023

Ponad pół miliona – wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu pośladkowego

W dniu 16 sierpnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta,..

08.08.2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej..

07.07.2023

Ciało obce wykryte po latach

Sprawa dotyczyła pozostawionego w jamie brzusznej powódki „ciała obcego”, które z upływem lat doprowadziło..

28.04.2023

Utrata szans na wyleczenie – błędne badanie TK

W bieżącym tygodniu doszło do wydania wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie jednego z naszych..