22 stycznia 2024

Śmierć dziecka podczas porodu - wyrok karny

Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w G., po rozpoznaniu wniesionych apelacji, ponownie uznał winę oskarżonej lekarki, utrzymując w mocy wyrok Sądu I instancji także w zakresie wymierzonej kary.
Oskarżoną skazano na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na 2-letni okres próby. Ponadto, utrzymano również orzeczoną względem oskarżonej grzywnę w wysokości 5 000 złotych, zakaz wykonywania zawodu lekarza na okres 2 lat, a także nawiązkę w kwocie po 10 000 zł na rzecz poszkodowanych rodziców – Klientów kancelarii BFP.

Sprawa dotyczyła zaniedbań podczas prowadzenia porodu. Pierwsze, zasadnicze z nich, zostało popełnione przez oskarżoną już na początku hospitalizacji, jako że nie zapoznała się z pierwszym zapisem KTG pacjentki. Zapis ten nie był prawidłowy, i nakazywał co najmniej wdrożenie stałego monitorowania tętna płodu za pomocą aparatu KTG, a w razie jakichkolwiek dalszych nieprawidłowości – natychmiastowe zabiegowe zakończenie ciąży.

Na dalszym etapie porodu oskarżona niewłaściwie zareagowała na odpłynięcie wód płodowych o nieprawidłowym kolorze, w połączeniu z zanikiem tętna płodu. Tętno co prawda odnaleziono, jednak wobec niemożliwości uzyskania miarodajnego zapisu KTG, nie można było owego tętna monitorować. Oskarżona zdecydowała, aby mimo tego poród prowadzić dalej naturalnie, przez dalszą ok. 1 godzinę. Tymczasem, w obliczu objawów zagrożenia płodu oraz braku możliwości monitorowania tętna płodu w sposób miarodajny, ciążę należało pilnie zakończyć za pomocą cięcia cesarskiego.

Niestety, w sprawie doszło do wewnątrzmacicznej śmierci płodu w końcówce porodu - prawdopodobnie w jego ostatnich kilku/kilkunastu minutach.

Czyn oskarżonej został ostatecznie zakwalifikowany przez Sąd jako przestępstwo z art. 160 § 1 i 2 k.k., tj. umyślne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez sprawcę, na którym ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną.

Wyrok jest prawomocny. Klientów – oskarżycieli posiłkowych reprezentowali mec. Jolanta Budzowska i mec. Michał Krzanowski.

Inne wygrane sprawy

15.12.2023

Niewykryty rak przez błąd w ocenie badania

Przed Sądem Okręgowym w Krakowie została zawarta ugoda na rzecz naszej Klientki, mocą której otrzymała..

30.11.2023

Ponad 2 miliony złotych rekompensaty za śmierć po cesarskim cięciu!

W ostatnich dniach listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok dotyczący wysokości kwot należnych..

27.11.2023

Błąd operacyjny – nieprawidłowe zaopatrzenie złamania podudzia

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz naszej Klientki – poszkodowanej błędem medycznym, łączną kwotę..

24.11.2023

Upadek w autobusie – wysoka wygrana

W dniu 24 listopada 2023 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił w całości apelację..

22.11.2023

Ugoda sądowa - ponad 900 tys. złotych dla rodziny za śmierć osób bliskich

W dniu 22 listopada 2023 r. Kancelaria BFP zawarła w imieniu swoich klientów ugodę sądową. To kolejny..

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..