04 lipca 2024

Nowa szkoda, dodatkowe zadośćuczynienie.

Gdy przed kilkunastoma laty rodzice niepełnosprawnego pacjenta, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu okołoporodowego, występowali w jego imieniu o zadośćuczynienie, nie wiedzieli jeszcze, że wkrótce wystąpi u ich dziecka padaczka.
Nie wiedział o tym również sąd, który wówczas wydawał w tej sprawie wyrok. W wyroku zawarto jednak ważne rozstrzygnięcie – dotyczące ustalenia odpowiedzialności pozwanego za przyszłe, nieznane w dacie wydania wyroku szkody, wynikające z popełnionych błędów przy porodzie. To pozwoliło po wielu latach, w nowym już procesie, uzyskać dla chłopca dodatkowe zadośćuczynienie za dewastujący wpływ padaczki na jego zdrowie i rozwój.

Przyznano powodowi z tego tytułu dodatkową kwotę 100 000 złotych; ponadto sąd zasądził dla chłopca dodatkową kwotę umożliwiającą zakup nowego sprzętu wspomagającego codzienne funkcjonowanie.

Tym samym roszczenia naszego Klienta zostały w całości uznane za słuszne.

Wyrok nie jest prawomocny.

Powódka była reprezentowana przez mec. Karolinę Kolary i mec. Karolinę Golachowską.

Inne wygrane sprawy