13 marca 2010

Sukces przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu [03.2010]

W 2010 roku, mec. Jolanta Budzowska złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w imieniu małoletniej skarżącej. Główny zarzut skargi dotyczy przewlekłości postępowania sądowego, które toczy się przed sądem w Warszawie od 2002 roku, co narusza prawa gwarantowane Europejską Konwencją Praw Człowieka. Małoletnia powódka walczy w procesie cywilnym o zapłatę zadośćuczynienia, odszkodowania i renty za szkodę powstałą wskutek błędów popełnionych przez lekarzy podczas jej porodu.

W 2010 roku, mec. Jolanta Budzowska złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w imieniu małoletniej skarżącej. Główny zarzut skargi dotyczy przewlekłości postępowania sądowego, które toczy się przed sądem w Warszawie od 2002 roku, co narusza prawa gwarantowane Europejską Konwencją Praw Człowieka. Małoletnia powódka walczy w procesie cywilnym o zapłatę zadośćuczynienia, odszkodowania i renty za szkodę powstałą wskutek błędów popełnionych przez lekarzy podczas jej porodu.Nasza Kancelaria została poinformowana przez Trybunał, że skarga przeszła pomyślnie wstępny etap postępowania przed Trybunałem. Oznacza to, że skarga spełnia wszystkie wymogi formalne dopuszczalności skargi i Trybunał może nadać jej dalszy bieg, czyli zakomunikować sprawę rządowi polskiemu, a następnie rozpatrzyć ją pod kątem merytorycznym tzn. rozstrzygnąć czy nastąpiło naruszenie Konwencji. Przyjęcie przez Trybunał skargi do rozpoznania to duży sukces, bowiem ponad 90 % wszystkich wpływających do Trybunału skarg ulega odrzuceniu z powodu ich niedopuszczalności. Niespełnienie bowiem chociażby jednego z warunków dopuszczalności skargi skutkuje odrzuceniem skargi, a od takiej decyzji Trybunału nie ma możliwości odwołania się.

W kilku innych sprawach, gdzie reprezentujemy innych pokrzywdzonych, Kancelaria została poinformowana, że złożone skargi zostały zarejestrowane przed Trybunałem, co z kolei oznacza, że oczekują na wstępną weryfikację pod kątem ich dopuszczalności, a więc analizę, czy spełniają kryteria formalne, aby Trybunał mógł rozpoznać skargi merytorycznie.

Sprawy przed ETPCz, prowadzi z ramienia kancelarii mec. Jolanta Budzowska.

Inne wygrane sprawy