01 grudnia 2015

Zawarcie ugody - odpowiedzialność szpitala ustalona na przyszłość [11.2015]

Sukcesem zakończyła się podjęta próba polubownego zakończenia sprawy o zapłatę przez zobowiązaną placówkę medyczną odszkodowania za nową szkodę majątkową, jaka ujawniła się u Klienta Kancelarii już po wydaniu w sprawie prawomocnego wyroku.

Sukcesem zakończyła się podjęta próba polubownego zakończenia sprawy o zapłatę przez zobowiązaną placówkę medyczną odszkodowania za nową szkodę majątkową, jaka ujawniła się u Klienta Kancelarii już po wydaniu w sprawie prawomocnego wyroku.

Zawarta ugoda jest bezpośrednio związana ze sprawą zakończoną w 2007 roku ustaleniem przez orzekające w sprawie sądy, że pozwany szpital ponosi odpowiedzialność za popełniony błąd medyczny i jego skutki. Poszkodowanym pacjentem był małoletni Klient Kancelarii, u którego w wyniku niezamierzonego podania przez personel szpitala do przestrzeni zewnątrzoponowej płynu 0,9% NaCl i płynu wieloelektrolitowego (PWE) doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego skutkującego m. in. paraliżem kończyn dolnych. Ostatecznie, Sąd – oprócz zasądzenia na rzecz powoda zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty – ustalił również odpowiedzialność szpitala na przyszłość, tj. orzekł o odpowiedzialności szpitala za wszelkie szkody, jakie mogłyby się ujawnić w przyszłości w zdrowia powoda w związku z nieprawidłowościami, do jakich doszło podczas leczenia małoletniego powoda w pozwanym szpitalu.

Zwarta ugoda jest efektem ustalenia odpowiedzialności szpitala na przyszłość, o której mowa powyżej. Obejmuje ona zwrot wydatków, jakie zmuszeni byli ponieść rodzice wciąż małoletniego pacjenta z uwagi m. in. na jego naturalny rozwój, w efekcie czego konieczne stało się kupienie nowego (większego) wózka inwalidzkiego oraz specjalnej dodatkowej części, umożliwiającej poruszanie się wózkiem w trudnym terenie. Uzyskana od szpitala ugodzona kwota pokryła również koszty pobytu jednego z rodziców w szpitalu oraz koszt zakupu akumulatora do schodołazu.

Opisywana kwestia jest przykładem, że uzyskanie w wyroku przesądzenia, ze pozwany szpital (oraz ewentualnie jego ubezpieczyciel), będą odpowiedzialni za przyszłe szkody, wynikłe z przebiegu leczenia w pozwanym szpitalu, jest korzystnym rozwiązaniem i znacznie ułatwia dochodzenie przyszłych roszczeń.

 

Inne wygrane sprawy