17 stycznia 2019

Zakażenie gronkowcem złocistym

Dnia 16 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie pacjenta, u którego po otwartym złamaniu nogi doszło w pozwanym szpitalu do rozwoju zakażenia rany gronkowcem złocistym.
W postępowaniu wykazano, że w szpitalu nieprawidłowo opiekowano się raną pacjenta – nie zmieniano odpowiednio często opatrunków, jak również nie prowadzono prawidłowej antybiotykoterapii, ponadto nie zdezynfekowano miejsca operowanego przed zabiegiem. Na skutek zakażenia powód doznał rozstroju zdrowia i związanych z tym cierpień fizycznych i psychicznych, a jego leczenie wydłużyło się o ponad rok. Konsekwencją zakażenia jest 10 % trwały uszczerbek na zdrowiu powoda i utrzymujące się do dzisiaj lęk oraz obawy na przyszłość.

Powód w niniejszej sprawie domagał się zasądzenia odszkodowania, a podstawą roszczenia były wydatki poniesione w związku z jego leczeniem i koszty opieki osób trzecich nad powodem przez okres kilku miesięcy – z tego tytułu Sąd zasądził powodowi kwotę ponad 10.000 złotych. Przedmiotem roszczeń powoda było również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę związaną z rozstrojem zdrowia, które Sąd zasądził na rzecz powoda w kwocie 60.000 złotych. Ponadto w pozwanym szpitalu naruszono prawa powoda jako pacjenta, w tym prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, prawo do informacji i do wyrażenia uświadomionej zgody na zabieg znieczulenia oraz prawo do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej. Naruszenia te były podstawą do zasądzenia dodatkowo kwoty 10.000 złotych tytułem zadośćuczynienia.

Wszystkie powyższe kwoty zostały powiększone o odsetki za opóźnienie liczone za czas procesu do dnia zapłaty.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziły Mec. Jolanta Budzowska i Mec. Anna Miśtal-Kluś.

Inne wygrane sprawy