22 luty 2019

Niedotlenienie okołoporodowe – wysokie zadośćuczynienie dla dziecka i jego rodziców

Dnia 20 lutego 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie okołoporodowego niedotlenienia dziecka.
Wskutek działań podjętych przez personel medyczny pozwanego szpitala, małoletnia powódka doznała szczególnie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Zdiagnozowano u niej dziecięce porażenie mózgowe – postać pozapiramidową. Małoletnia powódka od urodzenia jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie jest w stanie samodzielnie wykonywać podstawowych czynności życiowych (nie chodzi, nie przyjmuje samodzielnie posiłków, nie mówi, wymaga stałej pomocy osób trzecich). Ponadto, obserwowane są u niej zaburzenia napadowe. Z tytułu krzywdy doznanej przez małoletnią powódkę na skutek błędów przy porodzie Sąd zasądził na jej rzecz kwotę 1.000.000,00 zł.

Ponadto zarówno małoletniej powódce, jak i jej matce Sąd przyznał po 50.000,00 zł zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta, tj. w związku z nieudzieleniem świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom wiedzy medycznej przez personel medyczny pozwanego szpitala.

Dodatkowo na rzecz każdego z rodziców Sąd zasądził kwoty po 100.000,00 złotych w związku z naruszeniem ich dóbr osobistych w postaci niezakłóconego życia rodzinnego i prawa do rozwoju osobistego.

Niezależnie od ww. kwot małoletnia powódka otrzyma również odszkodowanie w związku z wydatkami poniesionymi na jej leczenie, jak również comiesięczną rentę w związku ze zwiększonymi potrzebami i zmniejszonymi widokami powodzenia na przyszłość.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła Mec. Jolanta Budzowska oraz Mec. Michał Krzanowski

Inne wygrane sprawy