13 grudnia 2021

Wyrok w sprawie błędu okołoporodowego – ponad 2 miliony złotych rekompensaty

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2021 r. Sąd uwzględnił w znacznej części powództwo Klientów kancelarii – rodziców oraz brata pacjentki, która doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z niedotlenieniem okołoporodowym.
W następstwie nieprawidłowej oceny wyników badań KTG, bezpodstawnego zwiększenia dawki oksytocyny, a także opóźnienia decyzji o zabiegu cięcia cesarskiego, spowodowano oraz utrzymano zaburzenia w utlenowaniu płodu, wynikające z obniżenia maciczno – łożyskowego przepływu krwi. Skutkowało to urodzeniem się dziewczynki w stanie śmierci klinicznej, to jest bez czynności serca i oddechu. Mimo prowadzonej oraz skutecznej reanimacji, ciężkie niedotlenienie okołoporodowe pozostawiło trwałe skutki w postaci mózgowego porażenia dziecięcego o postaci czterokończynowej, padaczki, a także wielu innych chorób współistniejących.

Powództwo zostało wytoczone nie tylko w imieniu rodziców oraz brata pacjentki, w związku z naruszeniem ich dóbr osobistych, ale także w imieniu jej samej. Niemniej, w toku procesu doszło, niestety, do zgonu pacjentki. Roszczenia zostały odziedziczone przez jej rodziców, którzy od tego momentu dochodzili tak roszczeń związanych z własną krzywdą, jak i tych odziedziczonych po córce.

Oceniwszy szkodę i krzywdę naszych Klientów, Sąd zasądził na ich rzecz łącznie 1.460.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, a także ponad 600.000,00 zł tytułem odszkodowania oraz zaległych rat renty, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od doręczenia pozwu. Pozwany obciążony został także w całości kosztami postępowania, a naszym Klientom przyznano wysokie koszty zastępstwa procesowego przez radcę prawnego, w wysokości dwukrotności właściwej stawki minimalnej.

Wyrok nie jest prawomocny. Poszkodowanych reprezentuje mec. Jolanta Budzowska i mec. Michał Krzanowski.

Inne wygrane sprawy

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąs Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

22.09.2023

Zadośćuczynienie dla rodziny za śmierć pacjenta

Po 200 000 zł zadośćuczynienia dla żony i dziecka zmarłego oraz 160 000 zł dla drugiego z dzieci, a także..

23.08.2023

Ponad pół miliona – wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu pośladkowego

W dniu 16 sierpnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta,..

08.08.2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej..

07.07.2023

Ciało obce wykryte po latach

Sprawa dotyczyła pozostawionego w jamie brzusznej powódki „ciała obcego”, które z upływem lat doprowadziło..

26.06.2023

Rekompensata za błędne przeprowadzenie operacji ACL

W bieżącym tygodniu w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym..

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąs Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

22.09.2023

Zadośćuczynienie dla rodziny za śmierć pacjenta

Po 200 000 zł zadośćuczynienia dla żony i dziecka zmarłego oraz 160 000 zł dla drugiego z dzieci, a także..

23.08.2023

Ponad pół miliona – wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu pośladkowego

W dniu 16 sierpnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta,..

08.08.2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej..

07.07.2023

Ciało obce wykryte po latach

Sprawa dotyczyła pozostawionego w jamie brzusznej powódki „ciała obcego”, które z upływem lat doprowadziło..

26.06.2023

Rekompensata za błędne przeprowadzenie operacji ACL

W bieżącym tygodniu w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym..