12 czerwca 2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania m.in. z tytułu rozstroju zdrowia pracownika spowodowanego mobbingiem i dyskryminacją. Kancelaria w sporze reprezentowała pozwany bank.
Pozew w przedmiotowej sprawie został złożony w 2015 roku przez byłego dyrektora banku, który zarzucał swoim przełożonym zachowania mające znamiona mobbingu i dyskryminacji, mające na celu zdegradowanie pracownika i uniemożliwienie mu dalszego rozwoju w strukturach korporacji, a którego skutkiem miał być rozstrój zdrowia pracownika. Pracownik zarzucał pracodawcy bierność i przyzwolenie na niedozwolone prawem zachowania innych pracowników.
Po przesłuchaniu kilkunastu świadków – byłych i obecnych pracowników banku, Sąd I Instancji w pełni podzielił argumentację przedstawioną przez kancelarię w sprawie i wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 roku oddalił powództwo w całości. Sąd przyjął, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na uznanie, że wobec pracownika stosowany był mobbing oraz by zachowanie przełożonych pracownika mogło mieć wpływ na rozstrój jego zdrowia. Ponadto Sąd I Instancji wskazał, że pracodawca dochował wszelkich procedur i obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
Od przedmiotowego wyroku pracownik wniósł apelację. Sąd II Instancji w pełni podzielił ustalenia Sądu I Instancji i wyrokiem z dnia 12 czerwca 2019 roku oddalił apelację w całości.

Wyrok jest prawomocny.
Z ramienia kancelarii pozwanego pracodawcę reprezentowali Mec. Benedykt Fiutowski i Mec. Katarzyna Król.

Inne wygrane sprawy