29 sierpnia 2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej związanej z realizacją jednego z projektów unijnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Po wymianie korespondencji w sprawie, Organ decyzją z dnia 1 kwietnia 2019 roku odmówił Klientowi kancelarii udzielenia informacji publicznej.
W uzasadnieniu decyzji wskazał, że wnioskowane informacje są informacjami przetworzonymi, a w sprawie nie zachodzi szczególnie istotny interes publiczny uzasadniający udostępnienie informacji przetworzonej.

Od powyższej decyzji kancelaria wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podnosząc, że wnioskowane informacje nie stanowiły informacji publicznej przetworzonej, a informację prostą, do udostępnienia której nie jest wymagane wykazanie szczególnie istotnego interesu publicznego uzasadniającego udostępnienie informacji. Ponadto kancelaria zarzuciła zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów natury procesowej, jako że jej uzasadnienie zostało sporządzone w sposób ogólny i lakoniczny oraz nie zawierało elementów koniecznych wymaganych przepisem 107 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego.

W dniu 29 sierpnia 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił decyzję Głównego Geodety Kraju o odmowie udostępnienia wnioskodawcy informacji publicznej i przekazał Organowi sprawę do ponownego rozpoznania. W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że podstawą uchylenia wyroku było naruszenie przepisu art. 107 § 3 k.p.a., bowiem uzasadnienie decyzji nie zawierało informacji o okolicznościach faktycznych sprawy i motywów jego rozstrzygnięcia. W tej sytuacji, merytoryczna ocena przez Sąd podjętej decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej była przedwczesna.

Klienta w sprawie reprezentowali Mec. Benedykt Fiutowski i Mec. Katarzyna Król.

Inne wygrane sprawy