05 grudnia 2022

Roszczenie o naprawnienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 28 października 2022 r. oddalił powództwo w całości, orzekając tym samym na korzyść Klienta Kancelarii.
Kancelaria reprezentowała jednego z siedmiu pozwanych w postępowaniu o zapłatę kilkudziesięciu milionów złotych odszkodowania za naruszenie prawa konkurencji.

Podstawowym zarzutem zgłoszonym przez wszystkich pozwanych był zarzut przedawnienia roszczenia, który Sąd podzielił, przy czym istotą zrzutu była kwestia interpretacji przepisów o zabezpieczeniu roszczenia w aspekcie przedawnienia. Zgodnie z wnioskiem Kancelarii, rozprawa została ograniczona do zarzutu przedawnienia i tylko w tym zakresie Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe. Uzasadniając zarzut pozwani wskazywali szereg argumentów. Przeważyło twierdzenie
o nieskuteczności w okolicznościach sprawy przerwania biegu przedawnienia wnioskiem o zabezpieczenie.

Powód odwlekał złożenie pozwu, podejmując - w ostatnich dniach przed upływem terminu przedawnienia - czynności procesowe, które miały przerwać bieg terminu przedawnienia. Powód najpierw złożył wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, a następnie wniosek o zabezpieczenie roszczenia, który został przez Sąd oddalony. Pozew został złożony po upływie 2,5 roku po zakończeniu nieskutecznego postępowania zabezpieczającego. Zdaniem Sadu, który wydał korzystny dla Klienta Kancelarii wyrok, pozew powinien zostać wniesiony w terminie dwóch tygodni od orzeczenia kończącego postępowanie zabezpieczające, tj. w takim samym terminie, w którym należy wnieść pozew w sytuacji udzielenia zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania. Sąd podzielił stanowisko prezentowane przez Kancelarię, że w przypadku gdyby strona, która zabezpieczenia nie otrzymała nie była związana dwutygodniowym terminem na wniesienie pozwu, jej sytuacja byłaby lepsza niż strony, której zabezpieczenia udzielono.

Wyrok nie jest prawomocny.

Klienta Kancelarii reprezentowali mec. Benedykt Fiutowski i mec. Katarzyna Wal-Kiek.

Inne wygrane sprawy