04 lipca 2024

Nowa szkoda, dodatkowe zadośćuczynienie.

Gdy przed kilkunastoma laty rodzice niepełnosprawnego pacjenta, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu okołoporodowego, występowali w jego imieniu o zadośćuczynienie, nie wiedzieli jeszcze, że wkrótce wystąpi u ich dziecka padaczka.

01 lipca 2024

Wysokie zadośćuczynienie za wstrząs anafilaktyczny

Ta historia mogła skończyć się tragicznie. Pacjentce, która zgłosiła się do przychodni ze „zwykłą” anginą podano w zastrzyku antybiotyk.

19 czerwca 2024

Prawomocne skazanie w sprawie karnej – oskarżyciel posiłkowy reprezentowany przez kancelarię BFP

Sprawa dotyczyła nieudzielenia pomocy choremu chłopcu przez lekarza (oskarżony S.M.-K.) oraz nauczycielkę (oskarżona K.K.-W.). Chłopiec miał wszczepiony w niemowlęctwie układ zastawkowy (zastawka komorowo-otrzewnowa) z powodu wodogłowia. W czerwcu 2018..

10 maja 2024

Zakażenie szpitalne po wypadku samochodowym

W dniu 9 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz poszkodowanego pacjenta – Klienta kancelarii rekompensatę finansową za szkodę jakiej ten doznał na skutek nieprawidłowości w leczeniu urazu kończyny dolnej po wypadku..

08 maja 2024

Skarga do Strasburga na przewlekłość

W dniu 25.04.2024 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył skargę klientki BFP, którą przed ETPCz reprezentowała mec. Jolanta Budzowska.

08 maja 2024

Gazik usunięty po 20 latach.

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok, mocą którego na rzecz naszego Klienta zostało zasądzone 130.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia oraz za naruszenie praw pacjenta, a także odszkodowanie oraz koszty..

22 marca 2024

Okołoporodowe uszkodzenie krocza

W dniu 1 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie z powództwa klientki kancelarii BFP, która doznała okołoporodowego uszkodzenia zwieraczy odbytu. Sąd uwzględnił powództwo w całości, tj. zasądził na rzecz powódki kwotę 150.000,00 zł..

12 marca 2024

Niewykryte wady płodu - wadliwe badania prenatalne.

Dziś przed Sądem Okręgowym w Lublinie zapadł korzystny wyrok dla naszych Klientów. Łącznie Sąd zasądził zadośćuczynienie w wysokości ponad 300.000,00 zł.

07 marca 2024

100.000 zł zadośćuczynienia za błąd w leczeniu haluksa – wyrok prawomocny!

W dniu 5 marca 2024 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok Sądu II instancji w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie.

22 stycznia 2024

Śmierć dziecka podczas porodu - wyrok karny

Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w G., po rozpoznaniu wniesionych apelacji, ponownie uznał winę oskarżonej lekarki, utrzymując w mocy wyrok Sądu I instancji także w zakresie wymierzonej kary.