Postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów, które są z nim związane. Wniesienie pozwu wymaga uiszczenia opłaty, która wynosi 5 % wartości dochodzonego roszczenia (ale nie mniej niż 30 zł). Ponadto, w toku postępowania zachodzi zazwyczaj konieczność zasięgnięcia opinii biegłych, a tym samym poniesienia kosztów sporządzenia opinii. Zdarza się również, że powstaje obowiązek zwrotu świadkom poniesionych kosztów dojazdu do sądu, a także kosztów sporządzenia tłumaczenia.

W sytuacji, gdy strona, z uwagi na swój stan majątkowy, nie jest w stanie ponieść wskazanych wyżej kosztów sądowych, może złożyć wniosek o zwolnienie od obowiązku ponoszenia tych kosztów. Złożenie wniosku wymaga wykazania, że strona nie może uiścić kosztów bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny. Decyzję co do zwolnienia od kosztów podejmuje sąd: może on zwolnić stronę od kosztów w całości lub tylko w części (zazwyczaj w takim wypadku sąd zwalnia stronę z obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu), albo też w całości odmówić zwolnienia.

Należy podkreślić, że zwolnienie od kosztów, o którym mowa powyżej ma charakter tymczasowy, bowiem generalną zasadą jest, że koszty procesu nałożone zostają w wyroku na stronę przegrywającą.

Opisane wyżej zasady nie dotyczą kosztów reprezentacji strony przez naszą Kancelarię. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidualnie.

 

Dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej

mec. Jolanta Budzowska