Dochodzeniem odszkodowania od osoby, która spowodowała wypadek komunikacyjny rządzą zasady dwojakiego rodzaju.

Za szkodę poniesioną przez daną osobę wskutek ruchu pojazdu mechanicznego - to jest, w praktyce, w sytuacji potrącenia pieszego przez pojazd mechaniczny - sprawca wypadku odpowiada na zasadzie ryzyka, a więc niezależnie od tego, czy ponosi winę za wypadek. W postępowaniu przeciwko sprawcy wypadku na poszkodowanym ciąży zatem obowiązek udowodnienia okoliczności wypadku (w tym tego, kto wypadek spowodował), doznanej przez siebie szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy szkodą a wypadkiem - nie ciąży na nim natomiast obowiązek udowadniania winy sprawcy.

W sytuacji, gdy szkoda jest konsekwencją zderzenia się dwóch lub większej ilości pojazdów mechanicznych, sprawca wypadku odpowiada na tzw. zasadzie winy - co oznacza, że poza okolicznościami wskazanymi powyżej poszkodowany powinien wykazać, że zachowanie sprawcy wypadku było zawinione, a więc, że sprawcy można postawić zarzut działania umyślnego, albo co najmniej niestarannego.

Osoby zainteresowane pomocą w uzyskaniu odszkodowania za wypadek komunikacyjny prosimy o kontakt z kancelarią BFP na numer telefonu: +48 12 428 00 70 lub mailem krakow@bf.com.pl.

mec. Karolina Kolary