Postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów, które są z nim związane. Wniesienie pozwu wymaga uiszczenia opłaty, która wynosi 5 % wartości dochodzonego roszczenia (ale nie mniej niż 30 zł). Ponadto, w toku postępowania zachodzi zazwyczaj konieczność zasięgnięcia opinii biegłych, a tym samym poniesienia kosztów sporządzenia opinii. Zdarza się również, że powstaje obowiązek zwrotu świadkom poniesionych kosztów dojazdu do sądu, a także kosztów sporządzenia tłumaczenia.

W sytuacji, gdy strona, z uwagi na swój stan majątkowy, nie jest w stanie ponieść wskazanych wyżej kosztów sądowych, może złożyć wniosek o zwolnienie od obowiązku ponoszenia tych kosztów. Złożenie wniosku wymaga wykazania, że strona nie może uiścić kosztów bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny. Decyzję co do zwolnienia od kosztów podejmuje sąd: może on zwolnić stronę od kosztów w całości lub tylko w części (zazwyczaj w takim wypadku sąd zwalnia stronę z obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu), albo też w całości odmówić zwolnienia.

Należy podkreślić, że zwolnienie od kosztów, o którym mowa powyżej ma charakter tymczasowy, bowiem generalną zasadą jest, że koszty procesu nałożone zostają w wyroku na stronę przegrywającą.

Opisane wyżej zasady nie dotyczą kosztów reprezentacji strony przez naszą Kancelarię. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidualnie.

Dowiedz się wiecej


mec. Jolanta Budzowska