Roszczenia związane ze szkodą na osobie wynikającą z wypadku drogowego (komunikacyjnego), przy pracy, lotniczego, wywołanego przez niebezpieczny produkt oraz wypadku związanego z uprawianiem sportu i podobnych zdarzeń, mogą być trojakiego rodzaju.

Pierwszym z nich jest odszkodowanie w ścisłym znaczeniu tego słowa. Odszkodowanie to służy rekompensacie poniesionych strat materialnych (wydatków na leki, specjalistów, opiekę, itd.); zatem wysokość odszkodowania jest uzależniona od wielkości tych strat.

Drugim z roszczeń jest roszczenie o zadośćuczynienie. Celem zadośćuczynienia, w odróżnieniu od odszkodowania, jest rekompensata strat niematerialnych (zwanych często stratami moralnymi) - takich jak m. in. uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia, związanych z tym cierpień fizycznych i psychicznych, ewentualnej konieczności zmiany trybu życia, pogorszenia perspektyw życiowych, etc.

Ostatnim z możliwych roszczeń jest renta. Renta przysługuje, gdy konsekwencją doznanej szkody jest całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy, zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.

Dowiedz się więcej
  

mec. Jolanta Budzowska