Zanim pozew o odszkodowanie zostanie złożony, konieczne jest podjęcie odpowiednich czynności przygotowawczych, zmierzających do uzyskania możliwie pełnej dokumentacji - która następnie zostanie wykorzystana do przygotowania pozwu oraz jako dowód w procesie.

W sytuacji, gdy skutkiem wypadku jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, należy we właściwej placówce leczniczej złożyć wniosek o wydanie pełnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentacji medycznej.

Z chwilą podjęcia decyzji o sądowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych należy nadto gromadzić wszelkiego rodzaju dokumenty poświadczające wysokość wydatków ponoszonych (lub poniesionych wcześniej) w związku z doznaną szkodą. Będą to przede wszystkim faktury i rachunki za zakupione leki, płatne wizyty u specjalistów, udział w turnusach rehabilitacyjnych oraz za koszty dojazdów do szpitala i płatną opiekę osób trzecich, a także za koszty dostosowania mieszkania lub samochodu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, i tym podobne.

Pomocne będzie także sporządzenie w formie tabelki zestawienia kosztów poniesionych w związku z doznaną szkodą, a także zestawienia takich kosztów ponoszonych miesięcznie.

Zgromadzone dokumenty zostaną wykorzystane w wezwaniu do zapłaty, kierowanym do osoby odpowiedzialnej za wypłatę odszkodowania, a następnie w pozwie. Przygotowany pozew zostanie następnie złożony w sądzie. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji trwa zazwyczaj od roku do trzech lat. Następnie, jeżeli od zapadłego wyroku którakolwiek ze stron złoży apelację, rozpoczyna się postępowanie przed sądem drugiej instancji, trwające średnio około 1 roku. Wyrok sądu drugiej instancji jest prawomocny; jednak w określonych przypadkach możliwe jest złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Czy wiesz, że podcastu Błąd Lekarza możesz słuchać na YouTube?  

mec. Jolanta Budzowska